Venus Garden

Tổng quan dự án 

Dự án Venus Garden là tổ hợp 10 phân khu đã bán hết 8 phân khu, chỉ còn 2 phân khu gồm những căn hình thành trong tương lai tiến độ 12 tháng xây dựng. 

Vị trí dự án trên bản đồ:

Các dự án nổi bậc khác